เกี่ยวกับ

คณาจารย์และบุคลากร

คณะกรรมการบริหาร

รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม

คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

ดร.สันติธรรม โชติประทุม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน

ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ

น.สพ.ชวภัทร สุวิริยะไพศาล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดร.อำนาจ ภักดีโต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณาจารย์

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

ดร.ชินกร จิรขจรจริตกุล

อาจารย์อุดมศักดิ์ ผ่องศรี

ดร.สัณฐิตา

ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร

ดร.ศิรส ทองเชื้อ

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

น.สพ.ชวภัทร สุวิริยะไพศาล

ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์

น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

ดร.สันติธรรม โชติประทุม

ดร.อำนาจ ภักดีโต

ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์

ผศ.ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล

ดร.จุฬาลักษณ์ ตลับนาค

บุคลากร

นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลธิชา มรรคผล

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดำกล่ำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอิทธิรงค์ จงใจ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวภัททิรา ชุ่มคำ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวณิชนันท์ บุญมาก

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์