ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

รางวัลนักวิจัยบริการชุมชน

รางวัลบริการชุมชน

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สวทช. ปี 2563

ผลงานวิจัยดีเด่น สวทช. 2563 

รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพ

รางวัลจัดตู้ปลาพันธุ์ไม้น้ำ

รางวัลแผนธุรกิจพิชิตฝัน

รางวัลแผนธุรกิจพิชิตฝัน

ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์การเรียนคณะเกษตร

ศิษย์เก่าคณะเกษตรและชีวภาพมหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม

มาตามดูเด็กเกษตร เรียนเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

Community Based Tourism (ต้นแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อชุมชน เป็นอย่างไร?) สนใจติดต่อ: คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ฝึกงานเกษตรที่เฟรชวิลล์ฟาร์ม

นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะเกษตรจันทรเกษม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ด่าง-บอนสี ออกงาน SMART SME สร้างรายได้ระหว่างเรียน

เกษตรอินทรีย์ คืออะไร? (มาตรฐานเกษตรอินทรีย์)
โดย ผศ.ดร.ศิรส ทองเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยสู่ตลาดออนไลน์

ทดสอบทางกายภาพอาหาร เค้กเนยสดเนื้อตาล

ผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะเกษตรและชีวภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรศาสตร์

” เน้นปฏิบัติให้ทำได้จริง เรียนรู้เกษตรยุคใหม่รอบด้าน วิชาการนำวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร วางแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ การขาย มีรายได้ระหว่างเรียน “

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

” เน้นปฏิบัติให้ทำได้จริง วิทยาศาสตร์วิจัยนำพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร “

ศึกษาดูงามฟาร์มเจ้าชายสัตว์

ศึกษาดูงามฟาร์มเจ้าชายสัตว์

กิจกรรมการจัดการความรู้

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

กิจกรรมการจัดการความรู้

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

กิจกรรมการจัดการความรู้

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันนี้ น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรและชีวภาพ นำบุคลากรและกลุ่มผู้รับจ้างงาน อว. ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) พื้นที่แขวงสีกัน ชุมชน...

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมดำนา
กิจกรรมบายศรี
กิจกรรมคลินิกสัตว์เลี้ยง
กิจกรรมดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์
แข่งขันทักษะที่ราชภัฏสงขลา
แข่งขันทักษะ_ทางวิชาการ-มรภ
กิจกรรมคลินิกสัตว์เลี้ยง
โครงการกิจกรรม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันนี้ น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรและชีวภาพ นำบุคลากรและกลุ่มผู้รับจ้างงาน อว. ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) พื้นที่แขวงสีกัน ชุมชน...

read more
เกษตรอาหารอิสระภาพ คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง